Xin Tài Liệu Bầu Cử bằng Ngôn Ngữ của Quý Vị

 

Có những tài liệu ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh ra. Những tài liệu này có sẵn do quy định của Liên Bang và Quận. 

Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Nếu quý vị muốn nhận tài liệu ngôn ngữ của quý vị ngoài tiếng Anh ra, quý vị có thể chọn ngôn ngữ sau đây.