Tài Liệu Bầu Cử Được Phiên Dịch

Một thắc mắc thường được hỏi là tại sao Quận Orange phải cung cấp tài liệu bầu cử được phiên dịch và ủng hộ song ngữ trong tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Đại Hàn va tiếng Việt. Luật liên bang đòi hỏi chúng tôi cung cấp sự giúp đỡ cho những cử tri ghi danh nào mà yêu cầu sự giúp đỡ này. Đây nghĩa là chúng tôi phải chuẩn bị những tài liệu này mặc dù cử tri không yêu cầu sự giúp đỡ trong phòng phiếu được bao hàm.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ giám sát những phạm vi quyền hạn được bao hàm và thúc đẩy những đòi hỏi của Đạo Luật Quyền Bầu Cử. Chúng tôi làm việc gần gũi với những hội viên cộng đồng chúng ta để bảo đảm hoàn toàn chiếu theo những điều khoản của Đạo Luật và ủy quyền lại của năm 2006.  

Những phạm vi quyền hạn bầu cTử phải cung cấp ủng hộ ngôn ngữ khi họ đáp ứng ngưỡng của việc bao hàm.  Việc bao hàm này được quyết định bằng cách dùng tài liệu được tập hợn trong Thống Kê Cộng Đồng Hoa Kỳ.