Những Chức Vụ do Cử Tri Đề Cử

Dưới Hiến Pháp California, những chính đảng không có quyền để chính thức đề cử những ứng cử viên vào những chức vụ do cử tri đề cử trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ, và ứng cử viên được đề cử vào chức vụ do cử tri đề cử trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ không là người được đề cử chính thức của bất cứ đảng cho chức vụ đó trong Cuộc Tổng Tuyển Cử kế tiếp theo. Ứng cử viên cho việc đề cử hoặc bầu cử vào chức vụ do cử tri đề cử phải, tuy nhiên, định rõ sự lựa chọn chính đảng của họ, hoặc không theo chính đảng, và có việc định rõ đó nêu ra trên lá phiếu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ và Tổng Tuyển Cử, nhưng việc định rõ đảng như được cho biết chỉ được chọn bởi ứng cử viên và được trình bày chỉ là thông tin của cử tri. Việc này không cấu tạo hoặc ngụ ý việc ủng hộ ứng cử viên do đảng được định rõ, và không một ứng cử viên được cử tri hội đủ điều kiện đề cử vào bất cứ chức vụ do cử tri đề cử nào sẽ được xem là ứng cử viên được chính thức đề cử của bất cứ chính đảng nào. Các đảng có thể có một bản liệt kê của ứng cử viên cho những chức vụ do cử tri đề cử, mà đã nhận được sự ủng hộ chính thức của đảng, được in ra trong phiếu bầu mẫu.

Tất cả cử tri, bất kể theo đảng mà họ đã chọn khi ghi danh, hoặc họ đã từ chối tiết lộ sự chọn đảng, có thể bầu cho bất cứ ửng cử viên vào chức vụ do cử tri đề cử, với điều kiện là họ hội đủ những điều kiện khác được đòi hỏi để bầu cho chức vụ đó. Hai ứng cử viên hàng đầu với nhiều phiếu nhất trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ được tiến đến Cuộc Tổng Tuyển Cử cho chức vụ do cử tri đề cử, và cả hai ứng cử viên có thể đã định rõ cùng một đảng được chọn. Không đảng nào có quyền có một ứng cử viên với chính đảng được định rõ tham gia vào Cuộc Tổng Tuyển Cử trừ khi ứng cử viên đó là một trong hai người được phiếu bầu nhiều nhất trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.