Những Chức Vụ Thuộc Đảng / Do Đảng Đề Cử

 

Theo Hiến Pháp California, chính đảng có thể chính thức đề cử những ứng cử viên vào những chức vụ do đảng đề cử/thuộc đảng trong Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ.  Ứng cử viên được đề cử như vậy sẽ tiếp theo đại diện đảng đó trong cương vị là ứng cử viên chính thức của đảng cho chức vụ đang được nêu ra vào Cuộc Tổng Tuyển Cử kế tiếp theo và lá phiếu sẽ mang lại tựa đề chính thức đến sự ảnh hưởng đó. Người có nhiều phiếu bầu nhất cho mỗi đảng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ có quyền để tham gia vào Cuộc Tổng Tuyển Cử. Những đảng chọn viên chức của những ủy ban đảng chính thức trong cuộc sơ bộ của chính đảng.

Không một cử tri có thể bỏ phiếu của bất cứ chính đảng nào trong bất cứ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ trừ khi cử tri đó đã tiết lộ sự chọn lựa cho chính đảng đó khi ghi danh bầu cử hoặc trừ khi cử tri đó đã từ chối tiết lộ sự chọn lựa đảng và chính đảng, theo luật của đảng chính đáng thông báo Tổng Thư Ký Tiểu Bang, cho phép người mà không thuộc đảng nào bỏ phiếu của chính đảng đó.