Những Chức Vụ Không Thuộc Đảng

Dưới Hiến Pháp California, những chính đảng không có quyền để chính thức đề cử những ứng cử viên vào những chức vụ không thuộc đảng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ, và ứng cử viên được đề cử vào chức vụ không thuộc đảng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ không là người được đề cử chính thức của bất cứ đảng cho chức vụ đó trong Cuộc Tổng Tuyển Cử kế tiếp theo. Ứng cử viên cho việc đề cử hoặc bầu cử vào chức vụ không thuộc đảng KHÔNG có thể định rõ sự lựa chọn chính đảng của họ, hoặc không theo chính đảng, trên lá phiếu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ và Tổng Tuyển Cử. Hai ứng cử viên hàng đầu với nhiều phiếu nhất trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ được tiến đến Cuộc Tổng Tuyển Cử cho chức vụ không thuộc đảng.