Những Cuộc Bầu Cử Thường Được Dự Định

 

KHU ĐẶC BIỆT:

Tháng Mười Một – Những Năm Số Chẵn:

Những Khu Dịch Vụ Cộng Đồng
Giám Đốc, Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Capistrano Bay
Giám Đốc, Khu Dịch Vụ Emerald Bay
Giám Đốc, Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Rossmoor                                          
Giám Đốc, Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Surfside Colony                                
Giám Đốc, Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Three Arch Bay                                

Khu Dẫn Thủy
Giám Đốc, Sở Thủy Cục Serrano                                                                    

Khu Công Viên và Giải Trí
Giám Đốc, Khu Giải Trí và Công Viên Silverado-Modjeska               

Những Khu Vệ Sinh
Giám Đốc, Khu Vệ Sinh Costa Mesa
Giám Đốc, Khu Vệ Sinh Midway City
Giám Đốc, Khu Vệ Sinh Sunset Beach

Khu Phòng Chống Lũ Lụt
Giám Đốc,
Khu Phòng Chống Lũ Lụt Surfside Colony

Những Sở Thủy Cục California
Giám Đốc, Sở Thủy Cục El Toro
Giám Đốc, Sở Thủy Cục Irvine Ranch
Giám Đốc, Sở Thủy Cục Moulton Niguel
Giám Đốc, Sở Thủy Cục Santa Margarita                                                        

Những Sở Thủy Cục Quận
Giám Đốc, Sở Thủy Cục Phía Đông Quận Orange                                    
Giám Đốc, Sở Cống Rãnh Rossmoor/Los Alamitos Area                     
Giám Đốc, Sở Thủy Cục Mesa Consolidated                                                   
Giám Đốc, Sở Thủy Cục South Coast
Giám Đốc, Sở Thủy Cục Trabuco Canyon
Giám Đốc, Sở Thủy Cục Yorba Linda                                                  

Sở Thủy Cục Độc Lập
Giám Đốc, Sở Thủy Cục Quận Orange                                            

Sở Thủy Cục Địa Phương
Giám Đốc, Sở Thủy Cục Địa Phương của Quận Orange                        

Những Khu Thư Viện
Chưởng Quản, Khu Thư Viện Buena Park
Chưởng Quản, Khu Thư Viện Placentia                                                    

 

NHỮNG KHU TRƯỜNG HỌC:

Tháng Mười Một – Những Năm Số Chẵn:

Những Khu Đại Học Cộng Đồng
Ủy Viên, Khu Đại Học Cộng Đồng Coast
Ủy Viên, Khu Đại Học Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange
Ủy Viên, Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago
Ủy Viên, Khu Đại Học Cộng Đồng Phía Nam Orange

Những Khu Học Chánh Trường Trung Học
Ủy Viên, Khu Học Chánh Trường Trung Học Anaheim Union
Ủy Viên, Khu Học Chánh Trường Trung Học Fullerton Joint Union
Ủy Viên, Khu Học Chánh Trường Trung Học Huntington Beach Union

Những Khu Học Chánh Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Brea Olinda Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Garden Grove Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Irvine Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Laguna Beach Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Los Alamitos Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Newport-Mesa Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Orange Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Placentia-Yorba Linda Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Saddleback Valley Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Santa Ana Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Tustin Unified

Những Khu Học Chánh Trường Tiểu Học
Ủy Viên, Khu Học Chánh Thành Phố Anaheim City School District
Ủy Viên, Khu Học Chánh Buena Park
Ủy Viên, Khu Học Chánh Centralia
Ủy Viên, Khu Học Chánh Cypress
Ủy Viên, Khu Học Chánh Fountain Valley
Ủy Viên, Khu Học Chánh Fullerton
Ủy Viên, Khu Học Chánh Thành Phố Huntington Beach
Ủy Viên, Khu Học Chánh Thành Phố La Habra
Ủy Viên, Khu Học Chánh Lowell Joint
Ủy Viên, Khu Học Chánh Magnolia
Ủy Viên, Khu Học Chánh Ocean View
Ủy Viên, Khu Học Chánh Savanna
Ủy Viên, Khu Học Chánh Westminster

Tháng Mười Một – Những Năm Số Lẻ:

Khu Học Chánh Unified
Ủy Viên, Khu Học Chánh Rowland Unified

 

THÀNH PHỐ:

Tháng Mười Một – Những Năm Số Chẵn:

Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Aliso Viejo
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Anaheim
Thị Trưởng Anaheim (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Brea
Thủ Quỹ Thành Phố Brea (4-năm nhiệm kỳ; 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Buena Park
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Costa Mesa
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Cypress
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Dana Point
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Fullerton
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove
Thị Trưởng Garden Grove
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach
Lục Sự Thành Phố Huntington Beach (4-năm nhiệm kỳ; 2012, 2016, v.v.)
Luật Sư Thành Phố Huntington Beach (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Thủ Quỹ Thành Phố Huntington Beach (4-năm nhiệm kỳ; 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Irvine
Thị Trưởng Irvine
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố La Habra
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố La Palma
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Laguna Beach
Lục Sự Thành Phố Laguna Beach (4-năm; 2012, 2016, v.v.)
Thủ Quỹ Thành Phố Laguna Beach (4-năm, 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Laguna Hills
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Laguna Niguel
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Laguna Woods
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Lake Forest
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Los Alamitos
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Mission Viejo
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Newport Beach
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Orange
Thị Trưởng Orange
Lục Sự Thành Phố Orange (4-năm nhiệm kỳ; 2012, 2016, v.v.)
Thủ Quỹ Thành Phố Orange (4-năm nhiệm kỳ; 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Placentia
Thủ Quỹ Thành Phố Placentia (4-năm nhiệm kỳ; 2012, 2016, v.v.)
Lục Sự Thành Phố Placentia (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Rancho Santa Margarita
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố San Clemente
Lục Sự Thành Phố San Clemente (4-năm nhiệm kỳ; 2012, 2016, v.v.)
Thủ Quỹ Thành Phố San Clemente (4-năm nhiệm kỳ; 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố San Juan Capistrano
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Santa Ana
Thị Trưởng Santa Ana
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Seal Beach
Lục Sự Thành Phố Seal Beach (4-năm; 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Stanton
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Tustin
Lục Sự Thành Phố Tustin (4-năm nhiệm kỳ; 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Villa Park
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster
Thị Trưởng Westminster
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Yorba Linda

 

TOÀN QUẬN:

Tháng Sáu – Những Năm Số Chẵn:

Những Giám Sát Viên Quận
Ủy Viên, Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Orange

Những Chức Vụ Quận
Viên Chức Giám Định Thuế (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Thanh Tra Viên (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Lục Sự-Quản Lý Hồ Sơ Quận (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Biện Lý Khu-Quản Lý Hành Chánh Công Cộng (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Cảnh Sát Trưởng-Nhân Viên Điều Tra (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Thủ Quỹ-Người Thu Thuế (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)

Trường Học-Quận
Giám Thị Học Khu của Quận (4-ynăm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận

Tháng Mười Một – Những Năm Số Chẵn:

(Những tranh cử sau đây sẽ chỉ ở trên lá phiếu của Tháng Mười Một nếu không có ứng cử viên ra tranh cử nhận được 50 +1% của số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Sơ Bộ vào Tháng Sáu):

Những Giám Sát Viên Quận
Ủy Viên, Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Orange

Những Chức Vụ Quận
Viên Chức Giám Định Thuế  (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Thanh Tra Viên (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Lục Sự-Quản Lý Hồ Sơ Quận (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Biện Lý Khu-Quản Lý Hành Chánh Công Cộng (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Cảnh Sát Trưởng-Nhân Viên Điều Tra (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Thủ Quỹ-Người Thu Thuế (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)

Trường Học-Quận
Giám Thị Học Khu của Quận (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)

 

TƯ PHÁP:

Tháng Sáu – Những Năm Số Chẵn:

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm

Tháng Mười Một – Những Năm Số Chẵn:

(Những tranh cử sau đây sẽ chỉ ở trên lá phiếu của Tháng Mười Một nếu không có ứng cử viên ra tranh cử nhận được 50 +1% của số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Sơ Bộ vào Tháng Sáu):

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm

 

TIỂU BANG:

Tháng Sáu – Những Năm Số Chẵn:

Những Viên Chức Hiến Pháp
Thống Đốc (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Phó Thống Đốc (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Tổng Thử Ký Tiểu Bang (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Kiểm Soát Viên (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Thủ Quỹ (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Bộ Trưởng Tư Pháp (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên Bảo Hiểm (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt của Tiểu Bang (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)

Thượng Viện Tiểu Bang
Thành Viên Thượng Viện Tiểu Bang

Hạ Viện Tiểu Bang
Thành Viên Hạ Viện Tiểu Bang

Trường Học - Tiểu Bang
Giám Đốc Học Chánh Công Huấn (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)

Tháng Mười Một – Những Năm Số Chẵn:

Constitutional Officers
Thống Đốc (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Phó Thống Đốc (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Tổng Thử Ký Tiểu Bang (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Kiểm Soát Viên (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Thủ Quỹ (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Bộ Trưởng Tư Pháp (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên Bảo Hiểm (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt của Tiểu Bang (4-năm nhiệm kỳ; 2014, 2018, v.v.)

Thượng Viện Tiểu Bang
Thành Viên Thượng Viện Tiểu Bang

Hạ Viện Tiểu Bang
Thành Viên Hạ Viện Tiểu Bang

(Những tranh cử sau đây sẽ chỉ ở trên lá phiếu của Tháng Mười Một nếu không có ứng cử viên ra tranh cử nhận được 50 +1% của số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Sơ Bộ vào Tháng Sáu):

Trường Học - Tiểu Bang
Giám Đốc Học Chánh Công Huấn (4-năm nhiệm kỳ; 2012, 2018, v.v.)

LIÊN BANG:

Tháng Sáu – Những Năm Số Chẵn:

Quốc Hội
Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ (6-năm nhiệm kỳ; 2012, 2018, v.v.)*
Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ (6-năm nhiệm kỳ; 2016, 2022, v.v.)*
Thành Viên, Hạ Viện

Tháng Mười Một – Những Năm Số Chẵn:

Quốc Hội
Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ (6-năm nhiệm kỳ; 2012, 2018, v.v.)*
Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ (6-năm nhiệm kỳ; 2016, 2022, v.v.)*
Thành Viên, Hạ Viện

*Không có tranh cử cho Thượng Viện Hoa Kỳ trên những lá phiếu của cuộc bầu cử vào năm 2014 và 2020.