Thông Tin về Tiến Trình Bãi Nhiệm

 

Bãi Nhiệm của Quận
Kiến nghị bãi nhiệm quận là quyền lực của cử tri, được dự liệu trong Hiến Pháp Tiểu Bang, để cách trức viên chức đắc cử từ chức vụ trước khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Việc này là một phần căn bản của hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, và đã được cử tri dùng để biểu lộ sự bất mãn của họ với viên chức đắc cử của họ. Kiến nghị bãi nhiệm quận phải được đệ trình đến Sở Ghi Danh Cử Tri.  Thư Viện Bầu Cử của chúng tôi gồm có một tập sách hướng dẫn cặn kẽ về tiến trình của những bãi nhiệm của quận.

Bãi Nhiệm của Khu Học Chánh
Kiến nghị bãi nhiệm khu học chánh là quyền lực của cử tri, được dự liệu trong Hiến Pháp Tiểu Bang, để cách trức viên chức đắc cử từ chức vụ trước khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Việc này là một phần căn bản của hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, và đã được cử tri dùng để biểu lộ sự bất mãn của họ với viên chức đắc cử của họ. Kiến nghị bãi nhiệm khu học chánh phải được đệ trình đến Sở Ghi Danh Cử Tri của quận mà là địa điểm của khu học chánh.  Thư Viện Bầu Cử của chúng tôi gồm có một tập sách hướng dẫn căn kẽ về tiến trình của bãi nhiệm khu học chánh.

Bãi Nhiệm của Khu Đặc Biệt
Kiến nghị bãi nhiệm khu đặc biệt là quyền lực của cử tri, được dự liệu trong Hiến Pháp Tiểu Bang, để cách trức viên chức đắc cử từ chức vụ trước khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Việc này là một phần căn bản của hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, và đã được cử tri dùng để biểu lộ sự bất mãn của họ với viên chức đắc cử của họ. Kiến nghị bãi nhiệm khu đặc biệt phải được đệ trình đến Sở Ghi Danh Cử Tri của quận mà là địa điểm của khu đặc biệt.  Thư Viện Bầu Cử của chúng tôi gồm có một tập sách hướng dẫn cặn kẽ về tiến trình của bãi nhiệm khu đặc biết.

Bãi Nhiệm Địa Phương
Kiến nghị bãi nhiệm địa phương là quyền lực của cử tri, được dự liệu trong Hiến Pháp Tiểu Bang, để cách trức viên chức đắc cử từ chức vụ trước khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Việc này là một phần căn bản của hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, và đã được cử tri dùng để biểu lộ sự bất mãn của họ với viên chức đắc cử của họ. Kiến nghị bãi nhiệm địa phương phải được đệ trình đến Lục Sự Thành Phố.

Bãi Nhiệm Tiểu Bang
Kiến nghị bãi nhiệm tiểu bang là quyền lực của cử tri, được dự liệu trong Hiến Pháp Tiểu Bang, để cách trức viên chức đắc cử từ chức vụ trước khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Việc này là một phần căn bản của hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, và đã được cử tri dùng để biểu lộ sự bất mãn của họ với viên chức đắc cử của họ.  Những bước đầu tiên của bãi nhiệm tiểu bang được văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang quản lý. Kiến nghị bãi nhiệm được đệ trình đến viên chức bầu cử của quận cho quận mà kiến nghị được lưu hành, sau khi được ký bởi không ít hơn số cử tri định rõ.