CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CỦA THÀNH PHỐ SAN CLEMENTE

Ngày 5 Tháng Mười Một, 2019

Việc Nộp Hồ Sơ Ứng Cử Viên Bắt Đầu Ngày 15 Tháng Bảy, 2019
(E-113)
Ngày Cuối Cùng để Nộp Hồ Sơ về Tuyên Bố ra Tranh Cử Ngày 9 Tháng Tám, 2019
(E-88)
Ngày Cuối Cùng để Nộp Hồ Sơ cho Lời Phát Biểu về Phẩm Chất của Ứng Cử Viên Ngày 9 Tháng Tám, 2019
(E-88)
Giai Đoạn cho Công Chúng Xem Xét – Chức Vụ Tranh Cử trên Lá Phiếu và Lời Phát Biểu về Phẩm Chất của Ứng Cử Viên Ngày 10 Tháng Tám, 2019 đến Ngày 19 Tháng Tám, 2019
(E-87 – 78)
Bốc Thăm Ngẫu Nhiên Theo Bảng Chữ Cái Ngày 15 ThángTám, 2019
(E-82)
Việc Gửi Phiếu Bầu qua Bưu Điện cho Quân Nhân ở Hải Ngoại Bắt Đầu Ngày 6 Tháng Chín, 2019
(E-60)
Giai Đoạn Lập Hồ Sơ cho Ứng Cử Viên Điền-tên

Ngày 9 Tháng Chín, 2019
đến
Ngày 22 Tháng Mười, 2019
(E-57 – 14)

Hạn Chót Gửi Phiếu Bầu qua Bưu Điện cho Quân Nhân ở Hải Ngoại Ngày 21 Tháng Chín, 2019
(E-45)
Ngày Đầu Tiên Có Thể Gửi Kết Hợp Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri và Phiếu Bầu Qua Thư

Ngày 7 Tháng Mười, 2019
(E-29)

Ngày Cuối Cùng để Đăng Ký Bỏ Phiếu cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt của Thành Phố Ngày 21 Tháng Mười, 2019
(E-15)
Đăng Ký Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện Ngày 22 Tháng Mười, 2019
đến Ngày 5 Tháng Mười Một, 2019
(E-14 - 0)
Hạn Chót để Gửi Kết Hợp Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri và Phiếu Bầu Qua Thư

Ngày 26 Tháng Mười, 2019
(E-10)

Ngày Bầu Cử Ngày 5 Tháng Mười Một, 2019
(E-0)
Ngày Cuối Cùng để Đích Thân đến Gửi Phiếu Bầu Qua Thư tại Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri hoặc Tòa Thị Chính Thành Phố San Clemente

Ngày 5 Tháng Mười Một, 2019
(E-0)

Ngày Cuối Cùng để Chứng Nhận Kết Quả Bầu Cử Ngày 5 Tháng Mười Hai, 2019
(E+30)