THÔNG BÁO BẦU CỬ

Nay xin thông báo về một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại Thành Phố Stanton vào Ngày 5 Tháng 11, Năm 2019 với mục đích là đệ trình đến cử tri hai dự luật. Câu hỏi đầu tiên là có nên thông qua một sắc lệnh để thiết lập một loại thuế cho hoạt động kinh doanh cần sa trong Thành Phố Stanton. Câu hỏi thứ hai là có nên thông qua một sắc lệnh điều chỉnh tăng mức thuế cho việc ở trọ ngắn hạn (Khách Sạn) của Thành Phố từ 8% lên 12%.

 

Xin thông báo thêm rằng tất cả phiếu bầu trong Quận Orange cho cuộc bầu cử được đề cập sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

 

Xin thông báo thêm rằng thủ tục gửi phiếu bầu-qua-thư tại Quận Orange sẽ bắt đầu vào Ngày 7 Tháng 10, Năm 2019 từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Ngày cuối cùng để yêu cầu lá phiếu bầu-qua-thư sẽ là Ngày 29 Tháng 10, Năm 2019.

 

Xin thông báo thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử cụ thể sẽ bắt đầu vào Ngày 6 Tháng 11, Năm 2019, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

 

Đề Ngày Thứ 26 của Tháng Bảy, Năm 2019.

 

 

Neal Kelley

Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri

Quận Orange