THÔNG BÁO BẦU CỬ

Nay xin thông báo về một cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt sẽ được tiến hành vào Ngày 5 Tháng 11, Năm 2019 tại Thành Phố Sana Ana để thay thế chức vụ trống của một Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Thành Phố Santa Ana, Khu 4. Để đủ điều kiện tranh cử cho vị trí này, ứng cử viên phải là cử tri đã ghi danh của Thành Phố Santa Ana, Khu 4. Đơn Đề Cử phải được điền đầy đủ tại văn phòng Lục Sự Thành Phố, Thành Phố Santa Ana.

 

Xin thông báo thêm rằng tất cả các lá phiếu ở Quận Orange đã bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri,
1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

 

Xin thông báo thêm rằng thủ tục gửi phiếu bầu-qua-thư tại Quận Orange sẽ bắt đầu vào Ngày 7 Tháng 10, Năm 2019 từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Ngày cuối cùng để yêu cầu lá phiếu bầu-qua-thư sẽ là Ngày 29 Tháng 10, Năm 2019.

 

Xin thông báo thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử cụ thể sẽ bắt đầu vào Ngày 6 Tháng 11, Năm 2019, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

 

Đề Ngày Thứ 1 của Tháng Bảy, Năm 2019.

 

 

Neal Kelley

Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri

Quận Orange