THÔNG BÁO BẦU CỬ

Một cuộc Bầu Cử Đặc Biệt sẽ được tiến hành vào Ngày 5 Tháng 11, Năm 2019 để thay thế một chức vụ có nhiệm kỳ ngắn hạn của Học Khu Thống Nhất Santa Ana. Để đủ điều kiện tranh cử cho vị trí Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Học Khu Thống Nhất Santa Ana, ứng cử viên phải là cử tri đã ghi danh của Học Khu Thống Nhất Santa Ana vào thời điểm phát hành Đơn Đề Cử.

 

Xin thông báo thêm rằng Đơn Đề Cử sẽ được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, từ Ngày 15 Tháng 7, Năm 2019 đến 5 giờ chiều Ngày 9 Tháng 8, Năm 2019.

 

Xin thông báo thêm rằng tất cả các lá phiếu đã bầu của Quận Orange trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri,
1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

 

Xin thông báo thêm rằng thủ tục gửi phiếu bầu-qua-thư tại Quận Orange sẽ bắt đầu vào Ngày 7 Tháng 10, Năm 2019 từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Ngày cuối cùng để yêu cầu lá phiếu bầu-qua-thư sẽ là Ngày 29 Tháng 10, Năm 2019.

 

Xin thông báo thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử cụ thể sẽ bắt đầu vào Ngày 6 Tháng 11, Năm 2019 tại Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

 

Đề Ngày Thứ 1 Tháng Bảy, Năm 2019.

 

 

Neal Kelley

Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri

Quận Orange