Thông Báo Bầu Cử

Thông Báo Bầu Cử

 

Bốc Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Bốc Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang là một công cụ quan trọng để quyết định thứ tự của các ứng cử viên trên phiếu bầu.

Truy cập thông tin Bốc Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang►