Có Những Nội Dung Gì trên Lá Phiếu của Cuộc Bầu Cử Tổng Quát trong Khu Vực vào Tháng Mười Một, 2019

 

 

Cuộc Bầu Cử Tổng Quát trong Quận vào Tháng Mười Một 2019

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị, Học Khu Thống Nhất Santa Ana, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Thành Phố San Clemente 

Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Thành Phố Santa Ana, Khu 4, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

Dự Luật A – Thành Phố Stanton, Thuế Dự Kiến cho Các Doanh Nghiệp về Cần Sa trong Tương Lai

Dự Luật B – Thành Phố Stanton, Gia Tăng Thuế cho Khách Trọ Khách Sạn/Nhà Trọ (Việc Ở Trọ Ngắn Hạn)