Thông Tin về Cuộc Bầu Cử Tổng Quát trong Quận vào Tháng 11 Năm 2019

 

Ngày, Thời Hạn và Hơn Nữa
Mỗi một cuộc bầu cử được chi phối bởi các thời hạn quan trọng mà các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc ứng cử viên lập hồ sơ, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử - chúng tôi đã tập hợp lại tất cả những ngày quan trọng vào một nơi mà quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Tham khảo Ngày và Thời Hạn ►

Lịch trình Nộp Hồ Sơ Thông Báo về Vận Động Tài Chính
Mỗi cuộc bầu cử sẽ có thời hạn để đệ trình hồ sơ thông báo về báo cáo vận động tài chính. Xem lịch trình để tìm hiểu thêm.

Tham khảo Lịch trình Nộp Hồ Sơ Thông Báo về Vận Động Tài Chính ►

Tài liệu Pháp lý Quan trọng về Kỳ Bầu Cử Sắp tới
Tìm kiếm tài liệu pháp lý như các thông báo pháp lý, rút thăm ngẫu nhiên và luân phiên lá phiếu.

Tham khảo các tài liệu pháp lý về kỳ bầu cử sắp tới ►

Các Ứng Cử Viên Tranh Cử trong kỳ Bầu Cử
Tham khảo danh sách các ứng cử viên đã đệ trình hồ sơ cho kỳ bầu cử này, và lời tuyên bố của các ứng cử viên.
Tham khảo danh sách ứng cử viên và các phát biểu của các ứng cử viên ►