Có Những Gì trên Lá Phiếu của Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Thành Phố Buena Park vào Ngày 19 Tháng Năm, 2015

 

 

 

DỰ LUẬT

A- Thành Phố Buena Park, Bản Tu Chính Được Đề Nghị đến Kế Hoạch Tổng Thể