Thông Báo Pháp Lý

Thông Báo Pháp Lý
Thông báo pháp lý sẽ giải thích các chi tiết cơ bản về cuộc bầu cử, gồm có những ngày tháng bầu cử, những văn phòng mà các ứng cử viên co thể nộp đơn, địa điểm để nộp tài liệu ứng cử viên, và nơi các lá phiếu sẽ được tính.

Xem thông báo pháp lý ►