Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Thành Phố Buena Park vào Tháng Năm 2015

Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri chỉ định Tòa Thị Chính Buena Park là Nơi Bỏ Phiếu 
Tòa Thị Chính Buena Park sẽ là nơi bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử ngày 19 tháng Năm. 

Xem thông báo bầu cử►

Thông Báo Bầu Cử Bằng Thư

Hội Đồng Thành Phố Buena Park đã thông qua một Nghị Quyết vào ngày 10 tháng Hai, 2015 để thực hiện một cuộc bầu cử được tổ chức tại Thành Phố Buena Park để đệ trình đến cử tri một đề nghị tu chính Kế Hoạch Tổng Thể. Hội Đồng Thành Phố đã quyết định cho phép Sở Ghi Danh Cử Tri tổ chức một cuộc bầu cử hoàn-toàn-bằng-thư vào ngày 19 tháng Năm, 2015. Sẽ không được phép bỏ phiếu tại phòng phiếu cho cuộc bầu cử này.

Những Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Đến
Tìm xem những tài liệu pháp lý như các thông báo bầu cử, cuộc rút thăm ngẫu nhiên và thay đổi thứ tự ghi tên các ứng cử viên trên lá phiếu. 

Xem tài liệu pháp lý về cuộc bầu cử sắp đến ►

Những Ngày, Thời Hạn Cuối và Hơn Nữa 
Tất cả các cuộc bầu cử đều được quản lý bẳng những thời hạn quan trọng cần được đáp ứng. Từ thời điểm lập hồ sơ ứng cử viên, khi bầu-bằng-thư bắt đầu hoặc ngày cuối để ghi danh bầu cử  chúng tôi đã gom góp tất cả những ngày quan trọng vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in.  

Xem lịch trình bầu cử ►

Xem Thông Tin về Những Dự Luật Xuất Hiện Trên Lá Phiếu 
Khi bấm vào liên kết này, quý vị có thể xem tất cả các tài liệu sẽ được in trong Tập Phiếu Bầu Mẫu.  

Biết thêm về những dự luật trên lá phiếu ►