Thông Tin về Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang Thứ 37 vào Ngày 17 Tháng Ba, 2015

 

 

Những Văn Kiện Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Đến
Xem những văn kiện pháp lý như thông báo pháp lý, cuộc bốc thăm ngẫu nhiên và việc thay đổi thứ tự ghi tên các ứng cử viên trên lá phiếu.

Xem văn kiện cho cuộc bầu cử sắp đến ►

Những Ngày Tháng, Thời Hạn và Thêm Nữa
Các cuộc bầu cử được thống trị bằng những thời hạn quan trọng phải được đáp ứng. Từ lúc nộp hồ sơ ứng cử viên, cho đến lúc bầu cử bầu-bằng-thư bắt đầu hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử – chúng tôi đã kết hợp những ngày tháng quan trọng vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Xem lịch trình bầu cử  ►

Những Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Đến
Xem những tài liệu pháp lý như thông báo pháp lý, cuộc rút mẫu chữ ngẫu nhiên và cuộc thay đổi thứ tự ghi tên các ứng cử viên trên lá phiếu. 

Xem lịch những tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp đến ►

Tập Sách Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên
Tập sách hướng dẫn cho ứng cử viên gồm có chi tiết quan trọng cho những quý vị ra tranh cử. 

Xem lịch tập sách hướng dẫn cho ứng cử viên ►

Thông Tin Những Ứng Cử Viên
Xem thông tin về các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp đến.

Xem lịch thông tin của các ứng cử viên ►