Thông Báo Bầu Cử

Thông Báo Bầu Cử

 

Việc Rút Chữ Cái Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Một dụng cụ quan trọng để giúp quyết định sự thứ tự của các ứng cử viên trong lá phiếu là việc rút chữ cái ngẫu nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. 

Vào Xem Việc Rút Chữ Cái Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ►

Việc Rút Chữ Cái Ngẫu Nhiên của Quận Orange
Việc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange rút chữ cái ngẫu nhiên sẽ giúp quyết định sự thứ tự của các ứng cử viên ra ứng cử cho các chức vụ của Thượng Viện Tiểu Bang và Hạ Viện Tiểu Bang khi địa hạt tọa lạc trong hơn một quận. 

Vào Xem Việc Rút Chữ Cái Ngẫu Nhiên của Quận Orange ►