Những Dự Luật Trong Lá Phiếu

J  Khu Học Chánh Tiểu Học Anaheim, Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát về Sửa Chữa và Nâng Cấp Những Trường Học Anaheim Lâu Đời
 
K  Khu Học Chánh Thống Nhất Brea Olinda, Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát về Cải Thiện Những Cơ Sở Trường Học
 
L  Khu Học Chánh Thống Nhất Brea Olinda, Đề Nghị Giảm Bớt Số Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị
 
M  Khu Học Chánh Thống Nhất Capistrano, Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát về Khu Cải Thiện Cơ Sở Trường Học (SFID)
 
N  Khu Học Chánh Tiểu Học Centralia, Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát về Cải Thiện và Sửa Chữa Những Trường Học Centralia
 
O  Khu Học Chánh Fountain, Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát
 
P  Khu Học Chánh Thống Nhất Garden Grove, Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát về Cải Thiện An Toàn Trường Học và Những Mội Trường Học Tập
 
Q  Khu Học Chánh Thành Phố Huntington Beach, Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát
 
R  Khu Học Chánh Ocean View, Dự Luật về Sự Thành Công của Học Sinh tại Những Trường Học Ocean View, Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát
 
S  Khu Học Chánh Thống Nhất Orange, Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát về Cải Thiện Lớp Học và Cơ Sở Trường Học
 
T  Khu Học Chánh Westminster, Công Khố Phiếu Mang Trách Nhiệm Tổng Quát về Cải Thiện Những Cơ Sở Trường Học
 
U  Thành Phố Anaheim, Đòi Hỏi 2/3 Số Phiếu Bầu của Hội Đồng Thành Phố để Đề Nghị Những Phần Thuế
 
V  Thành Phố Costa Mesa, Cho Phép Hoạt Động đến Tám Doanh Nghiệp Cần Sa (Cây Gai Dầu) Y Tế trong Thành Phố Costa Mesa
 
W  Thành Phố Costa Mesa, Cho Phép Hoạt Động đến Bốn Doanh Nghiệp Cần Sa Y Tế Được Cấp Giấy Phép trong Thành Phố Costa Mesa
 
X  Thành Phố Costa Mesa, Dự Luật Cần Sa Y Tế của Thành Phố Costa Mesa
 
Y  Thành Phố Costa Mesa, Một Dự Luật Tiên Khởi Đòi Hỏi Sự Phê Chuẩn của Cử Tri cho Vài Dự Án Phát Triển
 
Z  Thành Phố Costa Mesa, Dự Luật về Việc Phát Triển Cộng Đồng Hợp Lý và Đất Trống và Giải Trí Được Việc Phát Triển Tài Trợ
 
AA  Thành Phố Costa Mesa, Một Dự Luật Tiên Khởi Đòi Hỏi Những Thay Đổi đến Việc Sử Dụng Công Viên Fairview Phải Lệ Thuộc Vào Sự Phê Chuẩn của Cử Tri
 
BB  Thành Phố Costa Mesa, Dự Luật Costa Mesa Ngăn Cấm Các Sân Thể Thao tại Công Viên Fairview
 
EE  Thành Phố Costa Mesa, Thành Lập Địa Hạt Cử Tri
 
GG  Thành Phố Cypress, Kế Hoạch Cụ Thể của Trung Tâm Thành Phố và Dân Chúng Cypress
 
HH  Thành Phố Fountain Valley, Dự Luật Đáp Ứng 911 của Cảnh Sát-Cứu Hỏa/Những Dịch Vụ Thiết Yếu của Thành Phố Fountain Valley
 
II  Thành Phố Fullerton, Những Cuộc Bầu Cử Theo Địa Hạt
 
JJ  Thành Phố La Palma, Thuế Doanh Thu Một Xu của Thành Phố La Palma
 
KK  Thành Phố Laguna Beach, Dự Luật Tiên Khởi của Thành Phố Laguna Beach để Bãi Bỏ Lệnh Cấm Các Trạm Phân Phối Cần Sa Y Tế của Laguna Beach và Cho Phép Việc Hoạt Động và Quy Định của Các Trạm Phân Phối Cần Sa Y Tế
 
LL  Thành Phố Laguna Beach, Dự Luật Những Dịch Vụ Quan Trọng của Thành Phố Laguna Beach
 
MM  Thành Phố Newport Beach, Đòi Hỏi 5 trong 7 Số Phiếu của Hội Đồng Thành Phố để Đề Nghị Những Phần Thuế
 
NN  Thành Phố Placentia, Thành Lập Những Cuộc Bầu Cử Theo Địa Hạt
 
OO  Thành Phố San Clemente, Gia Tăng Thuế Khách Trọ ở "Khách Sạn" tại San Clemente
 
PP  Thành Phố Santa Ana, Cải Tổ Hiến Chương Bồi Thương Hội Đồng
 
QQ  Thành Phố Stanton, Dự Luật Loại Trừ Tài Trợ cho An Toàn Công Cộng 9-1-1 và Sự Bảo Vệ Dịch Vụ Thiết Yếu tại Stanton
 
RR  Thành Phố Stanton, Giới Hạn Nhiệm Kỳ Hội Đồng Thành Phố Stanton
 
SS  Thành Phố Westminster, Dự Luật Cảnh Sát/9-1-1/Những Dịch Vụ Thiết Yếu tại Westminster
 
TT  Sở Thủy Cục Mesa, Dự Luật Cố Vấn Mưu Cầu Ý Kiến Công Chúng về Việc Hợp Nhất Sở Thủy Cục Mesa và Sở Vệ Sinh Costa Mesa