Thông Tin về Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang vào Tháng Sáu 2018

 

 

Những Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa
Mỗi một cuộc bầu cử được điều chỉnh bởi thời hạn quan trọng mà phải được đáp ứng. Từ đệ trình ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-bằng-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử - chúng tôi đã tập hợp lại tất cả những ngày quan trọng vào một địa điểm mà quý vị có thể xem hoặc in ra.

Xem lịch bầu cử của ngày 5 tháng Sáu, 2018  ►

Lịch Sự Kiện cho Những Dự Luật Tiên Khởi Toàn Quận
Lịch sự kiện này gồm có những thời hạn quan trọng cho những dự luật tiên khởi toàn quận.

Xem lịch sự kiện cho những dự luật tiên khởi toàn quận vào ngày 5 tháng Sáu, 2018  ►

Có Những Gì Trong Lá Phiếu?
Muốn biết có những gì trong lá phiếu cho Cuộc Bầu Cử sắp đến hay không? Chúng tôi cung cấp thông tin này để quý vị tham khảo.

Xem những tranh cử trong Lá Phiếu  ►