Có Những Gì trong Lá Phiếu của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Lake Forest vào Tháng Giêng 2018

 

 

Thông tin về những gì trong lá phiếu sẽ được thông báo ở đây.