Thông Báo Bầu Cử

 

Nay xin thông tri có một Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng Giêng, 2018 trong Thành Phố Lake Forest. 

Mục đích của cuộc bầu cử này là để quyết định viên chức được liệt kê trong đơn kiến nghị bãi nhiệm, Andrew Hamilton, có nên bị cách chức hay không. Nếu đa số cử tri quyết định rằng viên chức bị thỉnh cầu bãi nhiệm nên bị cách chức, thì ứng cử viên nhận được số phiếu cao nhất cho chức vụ sẽ được đắc cử vào nhiệm kỳ chưa hết hạn.

Nay xin thông tri rằng các phòng phiếu cho cuộc bầu cử nói trên sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung để kiểm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, California.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng thủ tục điều hành phiếu bầu-bằng-thư sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng Giêng, 2018, và sẽ tiếp tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều cho đến khi cuộc bầu cử được chính thức chứng nhận vào đúng hay khoảng ngày 1 tháng Hai, 2018. Việc điều hành phiếu bầu-bằng-thư được xúc tiến công khai tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, California.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng Giêng, 2018, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, California.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng bản chứng nhận của cuộc kiểm phiếu bầu chính thức sẽ gồm có một bản báo cáo về những kết quả của cuộc kiểm phiếu bằng tay 1 phần trăm.

Đề ngày 5 tháng Mười, 2017.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri 
Quận Orange