Thông Báo Bầu Cử

Các Thông Báo Bầu Cử

Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Một dung cụ quan trọng để xác định sự thứ tự của các ứng cử viên trong lá phiếu là việc rút thăm ngẫu nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. 

Xem Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ►