Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Lake Forest vào Tháng Giêng 2018

 

Những Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa
Mỗi một cuộc bầu cử được điều chỉnh bởi thời hạn quan trọng mà phải được đáp ứng. Từ đệ trình ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-bằng-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử - chúng tôi đã tập hợp lại tất cả những ngày quan trọng vào một địa điểm mà quý vị có thể xem hoặc in ra.

Xem lịch bầu cử của ngày 2 tháng Giêng, 2018  ►

Những Tài Liệu Hợp Pháp Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Đến
Tìm thấy những tài liệu hợp pháp như thông báo bầu cử, những cuộc rút thăm ngẫu nhiên và những sự luân phiên của lá phiếu.

Xem những tài liệu hợp pháp cho cuộc bầu cử sắp đến  ►