Có Những Gì trong Lá Phiếu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống vào Tháng Sáu 2016

 

 

Tổng Thống Hoa Kỳ

Thành Viên của Thượng Viện Hoa Kỳ

Dân Biểu trong Quốc Hội

 • Địa Hạt 38 
 • Địa Hạt 39
 • Địa Hạt 45
 • Địa Hạt 46
 • Địa Hạt 47
 • Địa Hạt 48
 • Địa Hạt 49

Thành Viên của Thượng Viện Tiểu Bang

 • Địa Hạt 29 
 • Địa Hạt 37

Thành Viên của Hạ Viện Tiểu Bang

 • Địa Hạt 55
 • Địa Hạt 65
 • Địa Hạt 68
 • Địa Hạt 69  
 • Địa Hạt 72 
 • Địa Hạt 73 
 • Địa Hạt 74

Thành Viên của Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Orange

 • Địa Hạt 
 • Địa Hạt 3

Thành Viên của Hội Đồng Giáo Dục Quận Orange

 • Chưởng Quản Khu 1
 • Chưởng Quản Khu 3
 • Chưởng Quản Khu 4

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm

 • Văn Phòng Số 3
 • Văn Phòng Số 40
 • Văn Phòng Số 48
 • Văn Phòng Số 49

Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Dân Chủ

 • Địa Hạt 55
 • Địa Hạt 65
 • Địa Hạt 68
 • Địa Hạt 69  
 • Địa Hạt 72 
 • Địa Hạt 73 
 • Địa Hạt 74

Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Cộng Hòa

 • Địa Hạt 55
 • Địa Hạt 65
 • Địa Hạt 68
 • Địa Hạt 69  
 • Địa Hạt 72 
 • Địa Hạt 73 
 • Địa Hạt 74

Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận Đảng Dân Chủ

 • Địa Hạt 68
 • Địa Hạt 69
 • Địa Hạt 74

Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận Đảng Cộng Hòa

 • Địa Hạt 55
 • Địa Hạt 65
 • Địa Hạt 68
 • Địa Hạt 69
 • Địa Hạt 72
 • Địa Hạt 73
 • Địa Hạt 74