Dự Luật Trong Lá Phiếu

Những Mẫu Tự Dự Luật Được Chỉ Định cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2016

Dự Luật Thành Lập Ủy Ban Đặc Trách Đạo Lý

Dự Luật Tuyên Ngôn Tác Động Tài Khóa Quận

Dự Luật Công Khố Phiếu, Cở Sở Trường Học Khu Học Chánh Thống Nhất Irvine Số 1

Quyết Nghị Dự Luật Giới Hạn Nhiệm Kỳ Khu Học Chánh Thống Nhất Orange

Dự Luật Tiên Khởi Trung Tâm Thành Phố Dana Point

Dự Luật Tiên Khởi Trung Tâm Thành Phố và Bãi Đỗ Xe Công Cộng Dana Point