Hướng Dẫn cho Những Cử Tri Không Theo Đảng
Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2016

 

 

Những cử tri không thuộc một chính đảng được hội đủ điều kiện có thể bầu phiếu của một chính đảng hội đủ điều kiện mà cho phép cử tri không theo đảng tham dự.

Cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2016, những đảng sau đây đồng ý cho phép cử tri không theo đảng bầu phiếu của đảng họ cho tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ: 

                                    Đảng Dân Chủ

                                    Đảng Người Mỹ Độc Lập

                                    Đảng Tự Do

LƯU Ý:  Những chính đảng hội đủ điều kiện khác không đồng ý cho phép cử tri không theo đảng bầu cho phiếu của đảng họ.

Cử tri hiện đang là cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên, người mà đã ghi danh là cử tri Không Theo Đảng, sẽ tự động nhận được một bưu thiệp mà trong đó họ có thể chọn phiếu của đảng họ muốn.

Cử tri hiện nay không phải là cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên, người mà đã ghi danh là cử tri Không Theo Đảng, có thể hoàn trả một đơn xin phiếu bầu-bằng-thư.  Bên phải của đơn này là một phần mà họ có thể yêu cầu phiếu bầu của một đảng.  Đơn xin bầu-bằng-thư có thể được nhận tại http://www.ocvote.com/voting/vote-by-mail-voting/

Bấm vào đây để xem Những Câu Hỏi Thường Gặp cho Cử Tri Không Theo Đảng