Mục Lục Đệ Trình Tiết Lộ Cuộc Vận Động (Cho Các Cử Tri Trừ Những Người Ra Ứng Cử cho Những Chức Vụ Liên Bang và Quận)

 

 

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống
Ngày 7 Tháng Sáu, 2016

NỬA NĂM

* – 12/31/15

* NGÀY HẠN: 1/31/16

 

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ THỨ NHẤT

1/1/16 – 4/23/16

 NGÀY HẠN: 4/28/16

 

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ THỨ HAI

4/24/16 – 5/21/16

NGÀY HẠN: 5/26/16

 

(Những bản sao bằng giấy phải được nộp vào bằng cách đích thân gửi đến hoặc dịch vụ qua đêm được bảo đảm)

 

ĐÓNG GÓP TRỄ

3/9/16 - 6/7/16

TRONG VÒNG 24 TIẾNG NHẬN ĐƯỢC $1,000

 

NỬA NĂM

6/18/16 – 6/30/16

 **Ngày hạn: 7/31/16

 

* Thời gian được bao gồm: Thời gian được bao gồm bởi bất kỳ bản tuyên ngôn bắt đầu vào ngày sau ngày cuối cùng của bản tuyên ngôn cuối được đệ trình, hoặc ngày 1 tháng Giêng nếu không có bản tuyên ngôn trước được đệ trình.

 

**Nếu ngày hạn nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ, xin dùng ngày làm việc kế tiếp.