Thông Tin về Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Tháng Sáu 2016

 

Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa
Các cuộc bầu cử được thống trị bằng những thời hạn quan trọng phải được đáp ứng. Từ lúc nộp hồ sơ ứng cử viên, cho đến lúc bầu cử bầu-bằng-thư bắt đầu hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử – chúng tôi đã kết hợp những ngày tháng quan trọng vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra.

Xem lịch trình bầu cử của ngày 7 tháng Sáu, 2016 ►

Bản Liệt Kê Ứng Cử Viên Nộp Đơn
Xem bản liệt kê của các ứng cử viên mà đã nộp đơn cho kỳ bầu cử này

Xem bản liệt kê ứng cử viên nộp đơn ►

Hướng Dẫn cho Cử Tri Không Theo Chính Đảng
Những cử tri không theo chính đảng có thể bỏ phiếu cho một chính đảng nếu chính đảng đó đã cho phép sự tham gia bỏ phiếu của các cử tri không thuộc về chính đảng đó.

Xem lời hướng dẫn cho các cử tri không theo chính đảng ►

Những Câu Hỏi Thường Gặp của Các Cử Tri Không Theo Chính Đảng
Xem những cầu hỏi thường gặp của Các Cử Tri không theo chính đảng. 

Xem những câu hỏi thường gặp của Các Cử Tri Không Theo Chính Đảng ►

Thông Tin về Các Ứng Cử Viên Tổng Thống
Trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California cung cấp thông tin về các ứng cử viên Tổng Thống 

Xem thông tin về các ứng cử viên Tổng Thống ►

Tập Hướng Dẫn Ứng Cử Viên

Tập hướng dẫn ứng cử viên bao gồm thông tin quan trọng cho những người mà ra ứng cử cho chức vụ.

Xem tập hướng dẫn ứng cử viên ►

Lịch Trình của Các Sự Kiện Dự Luật Tiên Khởi Toàn Quận
Lịch trình sự kiện này gồm có những thời hạn quan trọng cho những dự luật tiên khởi toàn quận.

Xem lịch trình sự kiện cho những dự luật tiên khởi toàn quận của ngày 7 tháng Sáu, 2016 ►

Mục Lục Đệ Trình Tiết Lộ Cuộc Vận Động (Cho Các Cử Tri Trừ Những Người Ra Ứng Cử cho Những Chức Vụ Liên Bang và Quận)
Mỗi kỳ bầu cử đều có thời hạn đệ trình những bản báo cáo tài chánh vận động. Xem mục lục để tìm hiểu thêm.

Xem mục lục đệ trình tiết lộ cuộc vận động ►

Mục Lục Đệ Trình Tiết Lộ Cuộc Vận Động (Chỉ cho Những Chức Vụ Quận)
Mỗi kỳ bầu cử đều có thời hạn đệ trình những bản báo cáo tài chánh vận động. Xem mục lục để tìm hiểu thêm.

Xem mục lục đệ trình tiết lộ cuộc vận động ►

Nhận Lấy Thông Tin về Những Dự Luật Có Trong Lá Phiếu Bầu Cử
Xem thông tin quan trọng về những dự luật trong lá phiếu. Thêm vào đó, bằng cách bấm vào link này, quý vị sẽ xem tất cả tài liệu mà sẽ được in trong Tập Phiếu Bầu Mẫu.

Tìm hiểu thêm về những dự luật trong lá phiếu ►

Những Tài Liệu Pháp Luật Quan Trọng cho Kỳ Bầu Cử Sắp Đến
Tìm thấy những tài liệu pháp lý như thông tin bầu cử, việc rút chữ cái ngẫu nhiên và luân phiên lá phiếu.

Xem những tài liệu pháp lý cho kỳ bầu cử sắp đến ►