Có Những Gì trên Lá Phiếu của Cuộc Tổng Tuyển Cử vào Tháng Mười Một 2016

 

 

 

Tổng Thống Hoa Kỳ

 

Hai Ứng Cử Viên Nhận Được Đa Số Phiếu cho những cuộc tranh cử DO CỬ TRI ĐỀ CỬ:

Ủy Viên của Thượng Viện Hoa Kỳ

Ủy Viên Quốc Hội

 • Địa Hạt 38 
 • Địa Hạt 39
 • Địa Hạt 45
 • Địa Hạt 46
 • Địa Hạt 47
 • Địa Hạt 48
 • Địa Hạt 49

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

 • Địa Hạt 29
 • Địa Hạt 37   

Thành Viên Dân Biểu 

 • Địa Hạt 55
 • Địa Hạt 65
 • Địa Hạt 68
 • Địa Hạt 69
 • Địa Hạt 72
 • Địa Hạt 73
 • Địa Hạt 74

 

NHỮNG TRANH CỬ KHÔNG ĐẢNG PHÁI

Giám Sát Viên Quận

Giám Sát Viên, Địa Hạt Thứ Nhất 

Những Tranh Cử của Khu Học Chánh

Khu Đại Học Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange

 • Chưởng Quản Khu 2
 • Chưởng Quản Khu 7

Khu Đại Học Cộng Đồng Coast

 • Chưởng Quản Khu 2
 • Chưởng Quản Khu 3
 • Chưởng Quản Khu 4

Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago

 • Chưởng Quản Khu 1
 • Chưởng Quản Khu 3
 • Chưởng Quản Khu 5
 • Chưởng Quản Khu 7

Khu Đại Học Cộng Đồng Phía Nam Quận Orange

 • Chưởng Quản Khu 3
 • Chưởng Quản Khu 4 (Nhiềm Kỳ Ngắn Hạn)
 • Chưởng Quản Khu 6

Khu Học Chánh Trường Trung Học Liên Hiệp Anaheim

 • Chưởng Quản Khu 3
 • Chưởng Quản Khu 4

Khu Học Chánh Trường Trung Học Hợp Đoàn Fullerton

 • Chưởng Quản Khu 2
 • Chưởng Quản Khu 3

Khu Học Chánh Trường Trung Học Liên Hiệp Huntington Beach

Khu Học Chánh Thống Nhất Brea Olinda                 

Khu Học Chánh Thống Nhất Capistrano 

 • Chưởng Quản Khu 1
 • Chưởng Quản Khu 2
 • Chưởng Quản Khu 3
 • Chưởng Quản Khu 5

Khu Học Chánh Thống Nhất Garden Grove

 • Chưởng Quản Khu 1
 • Chưởng Quản Khu 5

Khu Học Chánh Thống Nhất Irvine                         

Khu Học Chánh Thống Nhất Laguna Beach    

Khu Học Chánh Thống Nhất Los Alamitos  

Khu Học Chánh Thống Nhất Newport-Mesa

 • Chưởng Quản Khu 1
 • Chưởng Quản Khu 3
 • Chưởng Quản Khu 6

Khu Học Chánh Thống Nhất Orange

 • Chưởng Quản Khu 2
 • Chưởng Quản Khu 6

Khu Học Chánh Thống Nhất Placentia-Yorba Linda

Khu Học Chánh Thống Nhất Saddleback Valley

Khu Học Chánh Thống Nhất Santa Ana

Khu Học Chánh Thống Nhất Tustin

Khu Học Chánh Trường Tiểu Học Anaheim

 • Chưởng Quản Khu 1

Khu Học Chánh Buena Park

 • Chưởng Quản Khu 3
 • Chưởng Quản Khu 4

Khu Học Chánh Centralia

 • Chưởng Quản Khu 3

Khu Học Chánh Cypress, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

Khu Học Chánh Fountain Valley                 

Khu Học Chánh Fullerton

 • Chưởng Quản Khu 5

Khu Học Chánh Thành Phố Huntington Beach

Khu Học Chánh Thành Phố La Habra                      

   

Khu Học Chánh Ocean View                        

Khu Học Chánh Savanna

Khu Học Chánh Westminster   

Giám Sát Viên Quận 

Giám Sát Viên, Địa Hạt 1          

Những Tranh Cử của Khu Đặc Biệt                    

Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Rossmoor             

Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Surfside Colony          

   

Khu Công Viên và Giải Trí Silverado-Modjeska

Khu Vệ Sinh Costa Mesa                                         

Khu Vệ Sinh Midway City                                      

Sở Thủy Cục El Toro                                                    

Sở Thủy Cục Irvine Ranch                                           

Sở Thủy Cục Moulton Niguel

 • Phân Khu 1             

Sở Thủy Cục Santa Margarita                               

Sở Thủy Cục Phía Đông Quận Orange                              

Sở Cống Rãnh Khu Rossmoor/Los Alamitos         

Sở Thủy Cục Mesa 

 • Phân Khu 2                       

Sở Thủy Cục South Coast                                      

Sở Thủy Cục Trabuco Canyon                              

Sở Thủy Cục Yorba Linda                                      

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm của Sở Thủy Cục Yorba Linda                                      

Sở Thủy Cục Quận Orange

 • Phân Khu 3
 • Phân Khu 4
 • Phân Khu 6                                                             

Sở Thủy Cục Địa Phương của Quận Orange

 • Phân Khu 4
 • Phân Khu 6
 • Phân Khu 7

Những Tranh Cử Thành Phố 

Thành Phố Aliso Viejo, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Anaheim, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 

 • Khu 1
 • Khu 3
 • Khu 4
 • Khu 5

Thành Phố Brea, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Brea, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố Buena Park, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 

 • Khu 3
 • Khu 4

Thành Phố Costa Mesa, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Cypress, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Dana Point, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Fountain Valley, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Fullerton, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Garden Grove, Thị Trưởng

Thành Phố Garden Grove, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 

 • Khu 2
 • Khu 3, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn
 • Khu 5
 • Khu 6

Thành Phố Huntington Beach, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Huntington Beach, Lục Sự Thành Phố

Thành Phố Huntington Beach, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố Irvine, Thị Trưởng

Thành Phố Irvine, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Laguna Beach, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Laguna Beach, Lục Sự Thành Phố

Thành Phố Laguna Beach, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố Laguna Hills, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Laguna Niguel, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố La Habra, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Lake Forest, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố La Palma, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Los Alamitos, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Mission Viejo, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Newport Beach, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 

 • Khu 2
 • Khu 5
 • Khu 7

Thành Phố Placentia, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Placentia, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố Rancho Santa Margarita, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố San Clemente, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố San Clemente, Lục Sự Thành Phố

Thành Phố San Clemente, Thủ Quỹ Thành Phố

Thành Phố San Juan Capistrano, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 

 • Khu 1
 • Khu 5

Thành Phố Santa Ana, Thị Trưởng

Thành Phố Santa Ana, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 

 • Khu 1
 • Khu 3
 • Khu 5

Thành Phố Seal Beach, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

 

 • Khu 2
 • Khu 4

Thành Phố Stanton, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Tustin, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Villa Park, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Westminster, Thị Trưởng

Thành Phố Westminster, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Thành Phố Yorba Linda, Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố

Dự Luật