Thông Tin về Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống Tháng Mười Một 2016

 

Những Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa
Mỗi một cuộc bầu cử được điều chỉnh bởi thời hạn quan trọng mà phải được đáp ứng. Từ đệ trình ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-bằng-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử - chúng tôi đã tập hợp lại tất cả những ngày quan trọng vào một địa điểm mà quý vị có thể xem hoặc in ra.

Xem lịch bầu cử của ngày 8 Tháng Mười Một, 2016  ►

Các Trung Tâm Bầu Cử
Quý vị có thể bỏ phiếu sớm, tận nơi tại những địa điểm đã được lựa. Đây là cách thuận tiện để quý vị bỏ phiếu. 

Tìm hiểu thêm về các trung tâm bầu cử của cuộc bầu cử sắp đến ►

Những Tài Liệu Pháp Luật Quan Trọng cho Kỳ Bầu Cử Sắp Đến
Tìm thấy những tài liệu pháp lý như thông tin bầu cử, việc rút chữ cái ngẫu nhiên và luân phiên lá phiếu.

Xem những văn kiện pháp lý cho kỳ bầu cử sắp đến  ►

Những Dự Luật Có Trong Lá Phiếu Bầu Cử
Xem thông tin quan trọng về những dự luật trong lá phiếu. Thêm vào đó, bằng cách bấm vào link này, quý vị sẽ xem tất cả tài liệu mà sẽ được in trong Tập Phiếu Bầu Mẫu.

Tìm hiểu thêm về những dự luật trong lá phiếu  ►

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Khu Thủy Cục Yorba Linda (Được Kết Hợp với Tổng Tuyển Cử)
Đọc thông tin cụ thể về cuộc bầu cử bãi nhiệm được kết hợp với Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào ngày 8 tháng Mười Một, 2016.

Tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử bãi nhiệm  ►

Những Thông Tin Về Các Ứng Cử Viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống
Để biết thêm chi tiết về các ứng cử viên cho chức vụ Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, xin vào xem trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại sos.ca.gov. 

Vào xem trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ►

Những Tranh Cử do Cử Tri Đề Cử: Mười Năm Lịch Sử Chính Đảng của Ứng Cử Viên 
Các ứng cử viên tranh cử cho một chức vụ do cử tri đề cử có mười năm lịch sử chính đảng của họ được liệt kê tại đây. 

Xem lịch sử chính đảng của ứng cử viên ►