Thông Báo Bầu Cử

Một Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng Ba, 2016 để điền khuyết một chức vụ ngắn hạn tại Khu Học Chánh Thống Nhất Orange trong Khu Chưởng Quản 1. Để hội đủ điều kiện cho chức vụ Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Khu Học Chánh Thống Nhất Orange, ứng cử viên phải là cử tri đã ghi danh trong Khu Chưởng Quản 1 của Khu Học Chánh Thống Nhất Orange khi nộp Hồ Sơ Đề Cử. 

Nay cũng xin thông tri rằng Hồ Sơ Đề Cử có thể nhận được tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, từ ngày 9 tháng Mười Một, 2015 cho đến ngày 4 tháng Mười Hai, 2015, lúc 5:00 giờ chiều.

Nay cũng xin thông tri rằng tất cả các phiếu bầu trong Quận Orange cho cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung để kiểm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng Ba, 2016 tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Đề ngày 2 tháng Mười Một, 2015.

 

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange