Lịch Trình Nộp Đơn Tiết Lộ Vận Động Ứng Cử

Khu Học Chánh Thống Nhất Orange
Cuộc Bầu Cử Chỗ Khuyết Đặc Biệt
Khu Chưởng Quản 1
Ngày 1 Tháng Ba, 2016

 

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ THỨ 1

1/1/16 – 1/16/16

 NGÀY HẠN: 1/21/16

 

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ THỨ 2

1/17/16 – 2/13/16

NGÀY HẠN: 2/18/16

 

NHỮNG PHẦN ĐÓNG GÓP TRỄ

12/2/15 - 3/1/16

TRONG VÒNG 24 TIẾNG NHẬN ĐƯỢC $1,000

 

NỮA NĂM

2/14/16 – 6/30/16

 **Ngày Hạn: 7/31/16

 

* Thời gian được bao gồm: Thời gian được bao gồm bởi bất kỳ bản tuyên ngôn bắt đầu vào ngày sau ngày cuối cùng của bản tuyên ngôn cuối được đệ trình, hoặc ngày 1 tháng Giêng nếu không có bản tuyên ngôn trước được đệ trình.

 

**Nếu ngày hạn nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ, xin dùng ngày làm việc kế tiếp.