Cuộc Bầu Cử Chỗ Khuyết Đặc Biệt Khu Học Chánh Thống Nhất Orange 2016

 

 

Bản Những Tài Liệu Pháp Luật Quan Trọng cho Quộc Bầu Cử Sắp Đến
Tìm những tài liệu pháp luật như thông báo pháp luật, rút chữ ngẫu nhiên và luan phiên lá phiếu. 

Xem tài liệu pháp luật cho cuộc bầu cử sắp đến ► 

Bản Liệt Kê Đệ Trình Hồ Sơ Ứng Cử Viên
Xem danh sách của những ứng cử viên đã nộp hồ sơ tranh cử cho cuộc bầu này.

Xem bản liệt kê đệ trình hồ sơ ứng cử viên ► 

Những Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa
Những thời hạn quan trọng có ảnh hưởng đến mỗi kỳ bầu cử. Từ đệ trình ứng cử viên, sự bắt đầu của bầu-bằng-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử - chúng tôi đã tập hợp lại những ngày quan trọng trong một địa điểm cho quý vị xem hoặc in ra được.

Xem lịch trình bầu cử của những sự kiện vào ngày 1 tháng Ba, 2016 ► 

Tập Hướng Dẫn của Ứng Cử Viên
Tập hướng dẫn của ứng cử viên gồm có thông tin quan trọng cho những ai ra ứng cử cho một chức vụ.

Xem tập hướng dẫn của ứng viên ► 

Lịch Trình Nộp Đơn Tiết Lộ Vận Động Ứng Cử
Mỗi kỳ bầu cử đều có thời hạn cho việc nộp báo cáo tài chánh vận động bầu cử. Xem lịch trình để tìm hiểu thêm.

Xem lịch trình nộp đơn tiết lộ vận động ứng cử ►