Rút Chữ Cái Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang

1. P
2. D
3. T
4. W
5. V
6. B
7. K
8. F
9. Z
10. E
11. J
12. H
13. Q
14. G
15. A
16. Y
17. C
18. X
19. O
20. U
21. S
22. M
23. L
24. R
25. N
26. I