Thông Báo Bầu Cử

Một Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng Hai, 2016 để điền khuyết một chức vụ ngắn-hạn tại Hội Đồng Quản Trị Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange trong Khu Chưởng Quản 3. Để hội đủ điều kiện cho chức vụ Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange, ứng cử viên phải là cử tri đã ghi danh trong Khu Chưởng Quản 3 của Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange khi nộp Hồ Sơ Đề Cử.

Nay cũng xin thông tri rằng Hồ Sơ Đề Cử có thể nhận được tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, từ ngày 19 tháng Mười, 2015 cho đến ngày 13 tháng Mười Một, 2015, lúc 5:00 giờ chiều.

Nay cũng xin thông tri rằng tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung để kiểm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng thủ tục điều hành phiếu bầu-bằng-thư trong Quận Orange sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng Giêng, 2016, từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Ngày cuối để xin lá phiếu bầu-bằng-thư là ngày 2 tháng Hai, 2016.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng Hai, 2016, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Đề ngày 15 tháng Mười, 2015.

Neal Kelley Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange