Thông Tin cho Cuộc Bầu Cử Chỗ Khuyết Đặc Biệt Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange

 

 

Tải Xuống Một Phiếu Bầu Mẫu
Tải xuống các hướng dẫn bầu cử, thông tin về các dự luật, và một phiếu bầu mẫu.

Tải xuống phiếu bầu mẫu ► 

Những Tài Liệu Pháp Luật Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Đến
Tìm thấy những tài liệu pháp luật như thông báo pháp luật, rút chữ ngẫu nhiên và luân phiên lá phiếu.

Xem tài liệu pháp luật cho cuộc bầu cử sắp đến ► 

Liệt Kê Đệ Trình Ứng Cử Viên
Xem liệt kê của các ứng cử viên đã nộp đơn cho kỳ bầu cử này.

Xem liệt kê ứng cử viên ►

Những Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa
Những thời hạn quan trọng có ảnh hưởng đến mỗi kỳ bầu cử. Từ đệ trình ứng cử viên, sự bắt đầu của bầu-bằng-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử - chúng tôi đã tập hợp lại những ngày quan trọng trong một địa điểm cho quý vị xem hoặc in ra được.

Xem lịch trình bầu cử của những sự kiện vào ngày 9 tháng Hai, 2016 ► 

Tập Hướng Dẫn của Ứng Cử Viên
Tập hướng dẫn của ứng cử viên gồm có thông tin quan trọng cho những ai ra ứng cử cho một chức vụ.

Xem tập hướng dẫn của ứng viên ► 

Lịch Trình Nộp Đơn Tiết Lộ Vận Động Ứng Cử
Mỗi kỳ bầu cử đều có thời hạn cho việc nộp báo cáo tài chánh vận động bầu cử. Xem lịch trình để tìm hiểu thêm.

Xem lịch trình nộp đơn tiết lộ vận động ứng cử ►