Tài Liệu Bầu Cử Pháp Luật

Thông Báo Bầu Cử
Thông báo bầu cử sẽ giải thích thông tin cơ bản liên quan đến bầu cử, bao gồm ngày bầu cử, những chức vụ mà các ứng cử viên nộp đơn vào, và nơi mà phiếu bầu sẽ đước đếm. 

Xem thông báo bầu cử ►

Cuộc Rút Chữ Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Một cách quan trọng để quyết định sự thứ tự của các ứng cử viên trên lá phiếu là việc rút chữ ngẫu nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. 

Vào xem Cuộc Rút Chữ Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ►