Thông Tin cho Cuộc Bầu Khu Học Chánh Thống Nhất Rowland

 

 

Những Tài Liệu Pháp Luật Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Đến
Tìm thấy những tài liệu pháp luật như thông báo pháp luật, rút chữ ngẫu nhiên và luân phiên lá phiếu.

Xem tài liệu pháp luật cho cuộc bầu cử sắp đến ► 

Liệt Kê Đệ Trình Ứng Cử Viên
Xem liệt kê của các ứng cử viên đã nộp đơn cho kỳ bầu cử này.

Xem liệt kê ứng cử viên ►

Lịch Trình Đệ Trình Các Ứng Cử Viên và Ủy Ban Kiểm Soát cho Chức Vụ Địa Phương
Ở Đây Quý Vị Có Thể Tải Xuống 
Ủy Ban Hành Động Chính Trị Công Bằng  Lịch Trình Đệ Trình cho Các Ứng Cử Viên và Ủy Ban Kiểm Soát cho Chức Vụ Địa Phương BeiĐã bầu vào ngày 3 tháng Mười Một, 2015.

Tải Xuống Lịch Trình fileadmin/user_upload/elections/udel15/docs/2015_filing_schedule.pdf

Đơn Xin Phiếu Bầu-bằng-Thư Thay Thế
Để xin phiếu bầu-bằng-thư thay thế, chỉ cần hoàn tất đơn xin sau đây, in ra và trả hoàn lại văn phòng chúng tôi dùng chỉ dẫn được cung cấp trên đơn này. Luật California yêu cầu chữ ký chính gốc của quý vị ký trên đơn xin phiếu thay thế này.

Tải Xuống và Điền Đơn  

Thông Tin Đệ Trình Ứng Cử Viên
Xem thông tin quan trọng về cuộc bầu cử sắp đến, bao gồm thông tin đệ trình ứng cử viên.

Xem Thông Tin Đệ Trình Ứng Cử Viên ►