Thông Tin về Cuộc Bầu Cử Chỗ Khuyết của Địa Hạt Giám Sát Thứ Nhất vào Tháng Giêng 2015

 

 

Thông Báo về Thời Điểm Xem Xét Công Khai cho Các Tuyên Ngôn Ứng Cử Viên về Quá Trình và Chức Vụ Ghi Trên Lá Phiếu cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt vào ngày 27 tháng Giêng, 2015
Thông tin quan trọng về thời điểm xem xét công khai.

Xem thông tin quan trọng về thông báo thời điểm xem xét công khai►

Những Ngày Tháng, Thời Hạn và Thêm Nữa
Các cuộc bầu cử được thống trị bằng những thời hạn quan trọng phải được đáp ứng. Từ lúc nộp hồ sơ ứng cử viên, cho đến lúc bầu cử bầu-bằng-thư bắt đầu hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử – chúng tôi đã kết hợp những ngày tháng quan trọng vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Xem lịch trình bầu cử  ►

Bầu-bằng-Thư Được Thực Hiện Mộc Cách Dễ Dàng
Những đơn xin phiếu bầu-bằng-thư của chúng tôi cho phép quý vị yêu cầu, bầu trọn và theo giõi lá phiếu của quý vị một cách dễ dàng. Với chỉ vài nút bấm quý vị có thể nộp đơn xin lá phiếu bầu-bằng-thư một lần riêng cho cuộc bầu cử này thôi hoặc nộp đơn xin trở thành cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên và tự động nhận lá phiếu của quý vị qua thư cho mỗi cuộc bầu cử.

Xem thêm chi tiết về việc bầu-bằng-thư hoặc nộp đơn xin lá phiếu  ►

Những Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Đến
Xem những tài liệu pháp lý như thông báo pháp lý, cuộc rút mẫu chữ ngẫu nhiên và cuộc thay đổi thứ tự ghi tên các ứng cử viên trên lá phiếu. 

Xem lịch những tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp đến ►

Tập Sách Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên
Tập sách hướng dẫn cho ứng cử viên gồm có chi tiết quan trọng cho những quý vị ra tranh cử. 

Xem lịch tập sách hướng dẫn cho ứng cử viên ►

Thông Tin Những Ứng Cử Viên
Xem thông tin về các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp đến.

Xem lịch thông tin của các ứng cử viên ►