Thông Báo Bầu Cử

Nay xin thông tri rằng một Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt sẽ được tổ chức vào ngày 7 Tháng Mười, 2014 trong Thành Phố Yorba Linda. 

Mục đích của cuộc bầu cử này là để quyết định rằng các viên chức ghi tên trong đơn đề nghị bãi nhiệm, Tom Lindsey và Craig Young, có nên bị cách chức hay không. Nếu đa số cử tri quyết định rằng một hoặc cả hai viên chức bị thỉnh cầu cách chức nên bị cách chức, thì (các) ứng cử viên nhận được đa số phiếu cho (các) chức vụ sẽ được đắc cử cho (các) nhiệm kỳ chưa hết hạn.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng các phòng phiếu cho cuộc bầu cử nói trên sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ chiều. Tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung để kiểm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, California. 

Nay cũng xin thông tri thêm rằng thủ tục điều hành phiếu bầu-bằng-thư sẽ bắt đầu vào ngày 8 Tháng Chín, 2014, và sẽ tiếp tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều cho đến khi cuộc bầu cử được chính thức chứng nhận vào đúng hay vào khoảng ngày 4 Tháng Mười Một, 2014. Việc điều hành phiếu bầu-bằng-thư được xúc tiến công khai tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, California.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 8 Tháng Mười, 2014, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana, California.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng bản chứng nhận của cuộc kiểm phiếu bầu chính thức sẽ gồm có một bản báo cáo về những kết quả của cuộc kiểm phiếu bằng tay 1 phần trăm.

 

Đề ngày 25 Tháng Sáu, 2014.

 

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange