Những Bảng Chữ Cái được Ấn Định cho các Dự Luật Địa Phương

 

BẢNG CHỮ CÁI ĐƯỢC ẤN ĐỊNH CHO CÁC DỰ LUẬT 
CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 4 THÁNG MƯỜI MỘT, 2014


E - Quận Orange – Sắc Lệnh Cải Tổ Tài Trợ Vân Động

- Quận Orange – Dự Luật Tu Chính Hiến Chương về Việc Điền Khuyết các Chức Vụ Giám Sát

H - Khu Học Chánh Liên Hiệp Anaheim - Công Khố Phiếu

I - Khu Học Chánh Trung Học Hiệp Hội Liên Kết Fullerton - Công Khố Phiếu

- Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange - Công Khố Phiếu

- Khu Học Chánh Thống Nhất Orange - Công Khố Phiếu

L - Thành Phố Anaheim - Tu Chính Hiến Chương Từng Khu

- Thành Phố Anaheim - Gia Tăng Số Ủy Viên Hội Đồng 

N - Thành Phố Anaheim - Các Dịch Vụ Địa Phương

O - Thành Phố Costa Mesa - Hiến Chương Tự Trị 

- Thành Phố Costa Mesa - Dự Luật Tham Vấn Đường Thu Phí

- Thành Phố Cypress - Địa Điểm Văn Phòng Khu Học Chánh 

- Thành Phố Cypress - Địa Điểm Trường Mackay

- Thành Phố Fountain Valley - Thuế Tạm Trú

T - Thành Phố Huntington Beach - Dự Luật Tu Chính Hiến Chương về Pháo Hoa An Toàn và Lành Mạnh

- Thành Phố Huntington Beach - Thu Hồi

V - Thành Phố Irvine - Cải Tổ và Làm Minh Bạch Tài Khóa

W - Thành Phố Irvine - Giới Hạn Nhiệm Kỳ Suốt Đời 

- Thành Phố Lake Forest - Giới Hạn Nhiệm Kỳ

- Thành Phố Newport Beach - Đề Nghị Tu Chính Cách Sử Dụng Đất Đai đến Kế Hoạch Tổng Thể 

- Thành Phố Rancho Santa Margarita - Sửa Đổi Phân Loại Vùng

AA - Thành Phố Santa Ana - Thuế Sử Dụng Tiện Ích

BB - Thành Phố Santa Ana - Thiết Lập các Tập Thể và Hợp Tác Xã Cần Sa Y Tế 

CC - Thành Phố Santa Ana - Dự Luật Hạn Chế và Giới Hạn Cần Sa Y Tế Santa Ana 

DD - Thành Phố Seal Beach - Thuế Sử Dụng Tiện Ích

EE - Thành Phố Seal Beach - Dự Luật Tu Chính Hiến Chương Văn Phòng Lục Sự Thành Phố 

GG - Thành Phố Stanton - Thuế Tổng Quát 

HH - Thành Phố Tustin - Thuế Tạm Trú Đồng Dạng

II - Thành Phố Villa Park - Pháo Hoa An Toàn và Lành Mạnh

JJ - Thành Phố Yorba Linda - Hưu Bổng Hội Đồng Thành Phố và Lợi Ích Y Tế Người Hồi Hưu