Thông Báo Pháp Lý Bầu Cử

Thông Báo Pháp Lý
Thông báo pháp lý sẽ giải thích các chi tiết cơ bản về cuộc bầu cử, gồm có những ngày tháng bầu cử, những văn phòng mà các ứng cử viên co thể nộp đơn, địa điểm để nộp tài liệu ứng cử viên, và nơi các lá phiếu sẽ được tính.

Xem thông báo pháp lý ►

Cuộc Rút Chữ Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Cuộc rút chữ ngẫu nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang là công cụ quan trọng để xác định thứ tự của các ứng cử viên được in trên lá phiếu.

Xem kết quả của cuộc rút chữ ngẫu nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ►

Cuộc Rút Chữ Ngẫu Nhiên của Quận Orange
Cuộc rút chữ ngẫu nhiên thực hiện bởi Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ xác định thứ tự của các ứng cử viên ra tranh cử cho những chức vụ Thượng Nghị Viện Tiểu Bang và Hạ Viện Tiểu Bang mỗi khi địa khu bao gồm vài quận.

Xem kết quả của cuộc rút chữ ngẫu nhiên của Quận Orange ►