Bản Thời Gian Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động

Bảng Thời Gian Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động

(CHỈ cho Những Ứng Cử Viên cho Chức Vụ Quận)

 

Cuộc Tổng Tuyển Cử Khắp Tiểu Bang

Ngày 4 Tháng Mười Một, 2014

 

NỬA NĂM MỘT LẦN

1/1/14 – 6/30/14

THỜI HẠN: 7/31/14

 

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ LẦN ĐẦU TIÊN

7/1/14 - 9/30/14

THỜI HẠN: 10/5/14

 

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ LẦN THỨ HAI

10/1/14 - 10/18/14

THỜI HẠN: 10/23/14

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRỄ

8/6/14 - 11/3/14

TRONG VÒNG 24 TIẾNG NHẬN ĐƯỢC $1,000

 

SAU KHI ĐỆ TRÌNH

10/19/14 – 11/14/14

THỜI HẠN: 11/19/14

 

NỮA NĂM

11/15/14 - 12/31/14

THỜI HẠN: 1/31/15

*Nếu thời hạn bị vào ngày THỨ BẢY, CHỦ NHẬT, hoặc ngày lễ, thì dùng ngày làm việc kế đến.