Có Những Gì trên Lá Phiếu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Khắp Tiểu Bang vào Tháng Sáu 2014

 

 

CỬ TRI ĐỀ CỬ 

Dân Biểu trong Quốc Hội

 • Địa Hạt 38 
 • Địa Hạt 39
 • Địa Hạt 45
 • Địa Hạt 46
 • Địa Hạt 47
 • Địa Hạt 48
 • Địa Hạt 49

 

Viên Chức Hiến Pháp Tiểu Bang

Thống Đốc 

Phó Thống Đốc 

Tổng Thư Ký Tiểu Bang 

Kiểm Soát Viên   

Thủ Quỹ 

Bộ Trưởng Tư Pháp 

Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm

Thành Viên, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt Tiểu Bang, Địa Hạt 4  

 

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

 • Địa Hạt 32
 • Địa Hạt 34
 • Địa Hạt 36   

 

 

Thành Viên của Hạ Viện

 • Địa Hạt 55
 • Địa Hạt 65
 • Địa Hạt 68
 • Địa Hạt 69  
 • Địa Hạt 72 
 • Địa Hạt 73 
 • Địa Hạt 74

KHÔNG THEO ĐẢNG

Trường Học - Tiểu Bang

Giám Đốc Học Chánh Công Huấn

 

Trường Học - Quận

Giám Đốc Học Khu của Quận

Thành Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Chưởng Quản Khu 2

Thành Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Chưởng Quản Khu 5

 

Giám Sát Viên Quận

Giám Sát Viên, Địa Hạt 2  

Giám Sát Viên, Địa Hạt 4  

Giám Sát Viên, Địa Hạt 5      

 

Viên Chức Quận

Thẩm Định Viên 

Thanh Tra Viên-Kiểm Soát Viên 

Chánh Lục Sự-Lưu Ký Viên Quận

Biện Lý Khu-Quản Lý Hành Chánh Công Cộng*

Cảnh Sát Trưởng-Nhân Viên Điều Tra 

Thủ Quỹ-Nhân Viên Thu Thuế 

 

DỰ LUẬT

Dự Luật Tiểu Bang:

#41 Đạo Luật Công Khố Phiếu Năm 2014 về Nhà Ở cho Cựu Quân Nhân và Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô Gia Cư

#42 Hồ Sơ Công Cộng. Họp Công Khai. Tiểu Bang Bồi Hoàn cho Các Cơ Quan Địa Phương. Tu Chính Hiếp Pháp Lập Pháp

 

Dự Luật Quận

 

A Quận Orange, Đòi Hỏi Viện Chức Đắc Cử Tự Trả Các Hưu Bỏng Riêng của Họ

 

Dự Luật Khu Học Chánh

 

B Dự Luật Tu Chữa và Nâng Cấp Khu Học Chánh (Tiểu Học) Buena Park, An Toàn Trường Học trong Khu Phố

 

Dự Luật Thành Phố

 

C Những Tu Chính Khác Nhau về Hiến Chương Thành Phố, Anaheim

 

D Thay Đổi Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Thị Trưởng, Anaheim

E Sự An Toàn và Lành Mạnh về Pháo Bông, Anaheim

 

 

Sẽ có 36 Chức Vụ Tư Pháp của Tòa Thượng Thẩm được những ứng cử viên bổ nhiệm hoặc đắc cử trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vào ngày 3 tháng Sáu, 2014. Có thêm chi tiết trong Sổ Tay của Ứng Cử Viên.

*Vào ngày 28 Tháng Giêng, 2014, Hội Đồng Giám Sát Quận Orange bỏ phiếu quyết định hợp nhất hai chức vụ Biện Lý Khu và Quản Lý Hành Chánh Công Cộng.

Sẽ không có những Chức Vụ Ủy Ban Trung Ương Quận trong lá phiếu của ngày 3 tháng Sáu, 2014.