ERROR: Content Element with uid "11549" and type "page_php_content_pi1" has no rendering definition!

Lưu Ý: Những số này CHỈ là một số ước lượng. Nhiều điều khác nhau sẽ ảnh hưởng số phiếu được bao gồm trong số kiểm cuối cùng. Thí dụ, Những Khu Bầu Cử Bỏ Phiếu Qua Thư được gọi là Phiếu Bầu của Khu Bầu Cử, và không nhất thiết bao gồm trong những số ước lượng. Những số này là số ướng lượng hằng ngày và có thể không mang lại số đếm chính xác bằng máy.