Tìm Phòng Phiếu và Phiếu Bầu Mẫu của Quý Vị

 

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang 
Thứ Ba, ngày 3 Tháng Sáu, 2014
7:00 sáng to 8:00 tối

Trong những trang sau đây dùng số và tên đường của quý vị để tìm phòng phiếu cụ thể hoặc chi tiết phiếu bầu mẫu của quý vị.

LƯU Ý: Phòng phiếu được chỉ định là hiện tại nhưng có thể thay đổi bởi vì sự bãi bỏ khẩn cấp. Xin hãy xác nhận lại phòng phiếu của quý vị trước ngày bầu cử. Cám ơn.

Vì lượng cỡ của tập phiếu bầu mẫu, thời gian tải xuống có thể khác nhau với tốc độ nối kết.

Bấm vào đây để xem phòng phiếu và tập phiếu bầu mẫu của quý vị