Chi Tiết về Ủy Ban Trung Ương

Những Tranh Cử của Ủy Ban Trung Ương 
Sẽ không có những tranh cử ủy ban trung ương trong lá phiếu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Khắp Tiểu Bang vào ngày 3 tháng Sáu, 2014. Dự Luật Thượng Nghị Viện 1272 được Thống Đốc Brown ký nhận trong năm 2012, và có hiệu lực trong ngày 1 tháng Giêng, 2013. Luật mới xóa bỏ sự đòi hỏi rằng ủy viên của úy ban trung ương quận được ra ứng cử vào mỗi kỳ bầu cử sơ bộ trực tiếp khắp tiểu bang và thay vì thế sẽ cho phép những ủy viên đó ra ứng cử trong mỗi kỳ bầu cử sơ bộ tổng thống.

Tìm hiểu thêm về Dự Luật Thượng Nghị Viện 1272

Chi Tiết Liên Lạc về Ủy Ban Trung Ương
Ủy ban trung ương quận có thể chọn thành viên của họ bất cứ lúc nào bằng cách tổ chức những buổi họp kín nội bộ hoặc những buổi hội nghị, hoặc bằng các sử dụng bất cứ cách thức lựa chọn được chấp nhận nào.

Nếu quý vị là ủy viên của một ủy ban trung ương quận hoặc muốn trở thành một ứng cử viên cho chức vụ đó, xin liên lạc ủy ban trung ương quận của quý vị để biết chi tiết về làm sao họ sẽ chọn ủy viên.

Liên lạc ủy ban trung ương của quý vị