Lịch Trình Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động

Lịch Trình Đệ Trình Tiết Lộ Vận Động

(CHỈ cho Những Ứng Cử Viên cho Chức Vụ Quận và Liên Bang)

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Khắp Tiểu Bang

Ngày 3 Tháng Sáu, 2014

 

NỬA NĂM MỘT LẦN

7/1/13 - 12/31/13

THỜI HẠN: 1/31/14

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ LẦN ĐẦU TIÊN

1/1/14 - 3/17/14

*THỜI HẠN: 3/22/14

 

TRƯỚC KỲ BẦU CỬ LẦN THỨ HAI

3/18/14 – 5/17/14

THỜI HẠN: 5/22/14

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRỄ

3/5/14 – 6/2/14

TRONG VÒNG 24 TIẾNG NHẬN ĐƯỢC $1,000

SAU KHI ĐỆ TRÌNH 5/18/14 – 6/13/14 THỜI HẠN: 6/18/14

 

NỮA NĂM

6/14/14 – 6/30/14

THỜI HẠN: 7/31/14

*Nếu thời hạn bị vào ngày THỨ BẢY, CHỦ NHẬT, hoặc ngày lễ, thì dùng ngày làm việc kế đến.